-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Biely Kameň

Orografický celok:Vtáčnik
Okres:Prievidza
Katastrálne územie:Nová Lehota pri Handlovej
Ochrana:5. st. ochrany – PR Biely Kameň
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:-
Typy biotopov:

Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy – Ls5.1
Lipovo-javorové sutinové lesy – Ls4
nemapované biotopy prírodné

Výmera:33.17 ha
Vlastníctvo:cirkevné a štátne

Popis lokality

Foto © Pavol Polák

Prales sa nachádza pod bralnatým vrcholom Biely Kameň (1136 m n.m.) v SSV ukončení hlavného hrebeňa pohoria Vtáčnik. Lokalita je zo západu obkolesená bralami z rozpadajúcich sa lávových prúdov so zriedkavým výskytom ryolitových telies vo vulkanických komplexoch pohoria Vtáčnik. Spodný okraj v severovýchodnej časti tvorí skalný prah, no nie až tak výrazný ako vrcholový. Celé územie spadá do rovnomennej rezervácie, ktorá zaberá aj vrcholovú plošinu, kde však sú už lesné komplex pozmenené. Rezervácia bola vyhlásená v roku 1973 na ochranu špecifických geologických útvarov, ale aj prirodzených biocenóz.

Prales leží medzi dvomi výraznými skalnými prahmi a z toho dôvodu bolo toto územie zrejme aj v minulosti ťažko dostupné. Napriek tomu sa na južnom okraji ešte dá spoznať bývalá cesta vedúca popod skaly vybudovaná zrejme pre ťažbu kameňa v minulosti. Lesy sú viac ako jednu generáciu neovplyvňované a to predovšetkým v severnej časti lokality, kde viac kamenných blokov. Napriek hojnému výskytu kamenných blokov tu prevláda biotop kvetnatých bučín, len na veľmi malých plôškach tesne pod vrcholovým prahom sa vyskytujú aj fragmenty sutinových lesov a prírodných nelesných biotopov otvorených sutín a skalných štrbín. Dominantnou drevinou je tu buk lesný, vo veľmi nepatrných prímesiach ho dopĺňajú jedľa biela a javor horský. Vyslovene ojedinelé sa vyskytuje aj javor mliečny a jarabina vtáčia a na okraji aj smrek obyčajný. Na vrcholovom skalnom prahu rastú aj duby a jasene, ale tieto časti už nie sú súčasťou pralesa.

Prales si uchoval typickú štruktúru s množstvom hrubých stromov (najhrubší buk lesný s obvodom v 1,3 m – 442 cm) a mŕtveho dreva v rôznom štádiu rozkladu. V severnej časti sú viaceré miesta narušené vetrom a bleskami, kde je väčšie množstvo stojaceho mŕtveho dreva (štompy po zlomoch) v rôznom stupni rozkladu. Ostatné štrukturálne prvky ako aj prirodzená obnova a dynamika pralesa je takisto zachovaná a fungujúca. V území sa vyskytuje viacero druhov húb a bezstavovcov viazaných na zachovalé lesné komplexy.

Okrajom lokality po hrebeni prebieha značená turistická trasa.


< Späť na zoznam pralesov