-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Nemecká

Orografický celok:Kráľovohoľské Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Kráľova Lehota
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:22.24 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

nemecka (1)
nemecka (1)
nemecka (2)
nemecka (3)
nemecka (4)
nemecka (5)
nemecka (6)
nemecka (7)

V Nízkych Tatrách sa smrekový les pralesovitého charakteru zachoval aj na východne až južne orientovaných svahoch kóty Nemecká (1 535,2 m n.m.), pod Veľkým Bokom vo výškovom pásme 1 250–1 450 m n. m. Na vápencovom podloží tu rastú mimoriadne veľké smreky a mohutné javory horské, charakteristický je bohatý podrast vysokých bylín. Tento typ smrečín patrí do biotopu smrekových vysokobylinných lesov,  v ktorých sa  na zložení popri smreku výraznejšie uplatňuje iba javor horský a jarabina vtáčia. Zo západu až severu je lokalita ohraničená mladým lesom, ktorý sa postupne vracia na plochy v minulosti odlesnené kvôli pastve. Na dolnej hranici susedí lokalita prevažne s plochami vyťaženými v posledných rokoch a v menšej miere tiež s lesmi výrazne pozmenenými ľudskou činnosťou. Je pravdepodobné, že tunajšie lesy boli v dávnejšej minulosti ovplyvnené pastvou a v posledných desaťročiach aj pokusmi o podsadby, ktorých rozsah je v súčasnosti ťažko zistiteľný. Zaujímavosťou je výskyt kriticky ohrozeného epifitického lišajníka jamkatca pľúcneho, ktorý rastie na kmeňoch javorov. Tento druh rastúci iba na niekoľkých miestach Slovenska, je mimoriadne citlivý na zmeny v mikroklíme porastu, preto akýkoľvek ťažbový zásah do porastu znamená ohrozenie pre jeho lokálnu populáciu.

Lokalita s výmerou viac ako 22 ha leží na území Národného parku Nízke Tatry a územia európskeho významu SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry. Napriek tejto skutočnosti je ochrana lokality nedostatočná  a je akútne ohrozená, a to vzhľadom na prebiehajúcu  rozsiahlu ťažbu dreva v celých Nízkych Tatrách. Malá časť pralesa už bola vyťažená.


< Späť na zoznam pralesov