-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Vysoká

Orografický celok:Malé Karpaty
Okres:Malacky
Katastrálne územie:Kuchyňa, Rohožník
Ochrana:prevažná časť 5. stupeň ochrany - PR Vysoká, menšia časť 2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Malé Karpaty
NATURA 2000:SKUEV0267 Biele hory
Typy biotopov:

Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy

Výmera:68.84 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

vysoka (1)
vysoka (1)
vysoka (10)
vysoka (11)
vysoka (12)
vysoka (13)
vysoka (14)
vysoka (15)
vysoka (16)
vysoka (2)
vysoka (3)
vysoka (4)
vysoka (5)
vysoka (6)
vysoka (7)
vysoka (8)
vysoka (9)

Lesy s charakterom pralesa s priemerným vekom porastov od 160 do 175 rokov nájdeme aj na druhom najvyššom vrchu Malých Karpát, na Vysokej (754,3 m n.m.). Lokalita sa nachádza v západnej časti Malých Karpát, v časti Pezinské Karpaty, po oboch stranách výrazného strmého hrebeňa cca 5,5 km juhovýchodne od Rohožníka. Vysoká je výrazný vápencový tvrdoš dominujúci nad Borskou nížinou. Geologické podložie je budované druhohornými vápencami tzv. vysokého typu. Hrebeň má výrazný bralnatý charakter s rozsiahlymi suťami, v tesnej blízkosti sú pomerne rozsiahle plochy bezlesia alebo riedkolesia.

Prírodné podmienky podmienili existenciu lipovo–javorových sutinových lesov, len okrajovo boli zaznamenané aj vápnomilné bukové lesy. Tak ako na prevažnej ploche malokarpatských lesov aj tu dominuje buk, výrazne sa však uplatňujú aj javor horský a jeseň štíhly, v menšej miere aj brest horský, javor mliečny a niektoré ďalšie druhy. V hrebeňovej časti lokality je rast stromov limitovaný klimatickými podmienkami, v priaznivých podmienkach však dorastajú do úctyhodných rozmerov (napr. buk 380 cm, jaseň 350 cm, javor horský 400 cm). Najzachovalejšie lesné spoločenstvá sa nachádzajú v severovýchodnej časti masívu Vysokej, kde neboli zaevidované stopy po ľudskej činnosti. Masívom Vysokej prechádza značkovaná turistická trasa, na hrebeni je umiestnený kríž a vysielač. Lokalita je známa výskytom viacerých vzácnych druhov fauny a flóry, počas mapovania boli zaznamenané viaceré vzácne druhy živočíchov viazaných na staré hrubé stromy a odumreté drevo.

Prevažná časť pralesa s výmerou cca 68 ha leží na území PR Vysoká, ktorej ochrana bola uzákonená v r. 1988 a zároveň je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0267 Biele hory a CHKO Malé Karpaty.


< Späť na zoznam pralesov