-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Veterlín

Orografický celok:Malé Karpaty
Okres:Trnava
Katastrálne územie:Smolenice, Buková
Ochrana:prevažne 5. stupeň ochrany - NPR Záruby, menšia časť 2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Malé Karpaty
NATURA 2000:SKUEV0267 Biele hory
Typy biotopov:

Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:64.19 ha
Vlastníctvo:štátne, súkromné

Popis lokality

vetrlin (1)
vetrlin (1)
vetrlin (2)
vetrlin (3)
vetrlin (4)
vetrlin (5)
vetrlin (6)
vetrlin (7)
vetrlin (8)

Lokalita sa nachádza v centrálnej časti Malých Karpát na výraznom strmom hrebeni medzi kótami  Veterlín (723,5 m n.m.) a Čelo (716 m n.m.), v časti Biele hory, cca 4 km severovýchodne od Smoleníc. Ide o výrazný vápencový (strednotriasové vápence) bralnatý hrebeň s rozsiahlymi suťami. Rôznorodosť terénnych tvarov a značné výškové členenie od 420 po 723 m n.m. podmienili bohaté zastúpenie rastlinných a živočíšnych druhov. Zaujímavé sú drsnými poveternostnými podmienkami tvarované stromy v bezprostrednej blízkosti hrebeňa, ide predovšetkým o javory horské. Prevažná časť mapovanej lokality je súčasťou NPR Záruby, územne chránenej od roku 1984 na výmere takmer 300 ha. Lesné porasty s priemerným vekom 160 až 170 rokov sú zachovalou ukážkou predovšetkým lipovo-javorových sutinových lesov, v malej miere aj bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov. Prevládajúcou drevinou je buk, veľmi hojnú prímes však tvorí jaseň štíhly a javor horský, zriedkavejšie sa nájdu aj dub zimný, brest horský, lipa veľkolistá, hrab, javor poľný, javor mliečny či čerešňa mahalebka. Na viacerých miestach striedajú lesy výrazné skalné útvary, riedkoles či malé bezlesia so špecifickou vegetáciou. Na lokalite sa vyskytuje dostatok odumretého dreva v rôznom stupni rozkladu a niektoré stromy dosahujú pozoruhodné dimenzie, napr. buk s obvodom kmeňa 350 cm, javor horský s obvodom až 450 cm. Najzachovalejšie lesné spoločenstvá sa nachádzajú v juhovýchodnej časti masívu Veterlína, kde nie sú badateľné stopy po ľudskej činnosti a porasty majú pralesový charakter. Rôzne typy biotopov a zachovalosť územia vytvárajú predpoklady pre výskyt celého radu vzácnych a ohrozených druhov fauny a flóry. Lokalita o výmere takmer 65 ha je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0267 Biele hory a súčasne CHKO Malé Karpaty.


< Späť na zoznam pralesov