-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Javorová dolina

Orografický celok:Vysoké Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Tatranská Javorina
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Javorová dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Ls9.4 Smrekovcovo-limbové lesy

Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:75.09 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

Lokalita sa nachádza vo Vysokých Tatrách na oboch stranách Javorovej doliny. Na pravej strane sa rozprestiera na juhozápadných až západných svahoch kóty Kopa brán (2 021 m.n.m.), od Čiernej Javorovej doliny až po kótu Úplaz (1 763 m.n.m.). Na ľavej strane zaberá menšiu enklávu lesa pod Svišťovkami (2 070 m n.m.) v okolí Zeleného potoka. Porasty pralesovitého charakteru sa zachovali v nadmorskej výške približne od    1 290 do 1 570 m. Z biotopov dominujú v nižších polohách smrekové lesy čučoriedkové, ktoré plynule prechádzajú do smrekovcovo-limbových lesov s vyšším zastúpením limby a smrekovca. Z vyšších polôh sem preniká kosodrevina, ktorá miestami vytvára nízky podrast limbových skupín. Hoci stanovište má nižšiu bonitu a stromy nedosahujú veľké rozmery, vek najstarších jedincov smreka odhadujeme na viac ako 450 rokov. Najhrubšia zaznamenaná limba má obvod kmeňa 330 cm. Prales je aj so širokým okolím súčasťou  územia európskeho významu SKUEV0307 Tatry a Tatranského národného parku. Celá lokalita patrí do Národnej prírodnej rezervácie Javorová dolina. Rezervácia bola vyhlásená v roku 1991 na výmere 2 251 ha za účelom ochrany vzácnej flóry a fauny, krasového reliéfu a celkového krajinného rázu.
Cez prales ani okrajom neprechádza žiadna turistická značkovaná trasa. Na ploche možno predpokladať slabšie ovplyvnenie pastvou v dávnej minulosti (nájdená plošina, na ktorej bol v minulosti vybudovaný senník, resp. koliba) prípadne selektívnou ťažbou limby. Aj v súčasnosti je možné na niekoľkých limbách rozpoznať stopy po zásekoch (získavanie živice).


< Späť na zoznam pralesov