-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Ohnište

Orografický celok:Ďumbierske Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Liptovská Porúbka
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Ohnište
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:78.47 ha
Vlastníctvo:spoločenstevné

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

{

Lokalita sa nachádza na východnom okraji Ďumbierskych Tatier, cca 3 km východne od obce Malužiná, na planine medzi kótami Ohnište (1 538 m n. m.) a  Hradište (1 325,6 m n. m.) v  nadmorskej výške od cca 1 190 až 1 490 m. Porasty v Jánskej doline, vrátane masívu Ohnišťa boli v dávnejšej minulosti výrazne ovplyvnené činnosťou človeka (ťažba dreva, pastva). Je dôvodný predpoklad, že aj porasty v lokalite Ohnište boli ovplyvňované pastvou (blízkosť pastvín a vhodný reliéf), avšak postupné utlmenie až absencia ľudských vplyvov v posledných mnohých desaťročiach umožnilo obnovu prirodzenosti porastov, ktoré postupne nadobúdajú pralesovitý charakter. Stromy blízko fyzického veku svedčia o tom, že tieto plochy neboli odlesnené.

Od roku 1973 je lokalita chránená ako súčasť NPR Ohnište, neskôr  (1978) ako súčasť Národného parku Nízke Tatry a od roku 2007 aj ako súčasť územia európskeho významu SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry. V lokalite sa zachovala najkompaktnejšia ukážka vysokobylinných smrekových lesov v Nízkych Tatrách o výmere cca 79 ha. Spolu s ostatnými lesmi v bezzásahových územiach v oblasti Jánskej doliny snáď poskytnú priestor na prežitie niektorých druhov, ktoré z obhospodarovaných lesov rýchlo miznú (napr. hlucháň). Z morfologického hľadiska charakterizujú lokalitu mierne sklonené náhle sa zvažujúce svahy do úzkej dolinky. Je paradoxné, že okolité sklonovo aj reliéfovo mimoriadne extrémne svahy nesú podstatne viac stôp po ľudskej činnosti a v pomerne nedávnej dobe boli výrazne ovplyvnené. V porastoch lokality dominuje smrek, ostatné dreviny sa vyskytujú len ojedinele (jarabina vtáčia, javor horský...), vegetácia na týchto stanovištiach má charakteristický vysokobylinný  charakter, početné sú prameniská s vlhkomilnou flórou. Lokalita spolu so širším okolím má veľmi dobré predpoklady pre rozvoj špecifických foriem turizmu, v súčasnosti je verejnosti prístupná po značkovanej turistickej trase vedúcej západnou časťou lokality.

 


< Späť na zoznam pralesov