-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kraľovianska kopa

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Ľubochňa
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:ochranné pásmo NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy

Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Výmera:35.79 ha
Vlastníctvo:spoločenstevné

Popis lokality

Foto © Marián Jasík

Severné svahy Kopy (1 187,2 m n.m.) na severozápadnom okraji Veľkej Fatry sa prudko zvažujú do údolia Váhu. Tu sa pod samotnou kótou v nadmorskej výške od 690 do 1 170 m na výmere cca 36 ha zachoval les len minimálne ovplyvnený človekom. Vďačí za to najmä extrémne členitému reliéfu s množstvom skál, skalných rebier a skalných terás. Na ne je viazaný výskyt reliktných vápnomilných borovicových lesov, kde určujúcou drevinou je borovica lesná, ktorá je v najvyšších polohách lokality nahradená smrekom a borovicou kosodrevinou. Drevinové spektrum tohto biotopu je pomerne pestré, zaevidované boli napr. jarabina vtáčia, jarabina mukyňa, zriedkavejšie breza bradavičnatá, tis, smrekovec, z krovín muchovník vajcovitolistý, borievka, vŕba sliezska, skalníky. Mimo skál v biotope vápencových bučín dominuje v porastoch buk s prímesou smreka, javora horského, jaseňa a jarabiny mukyne. Pravidelne sa vyskytuje tis v celej lokalite, jeho početnosť dosahuje 250-300 jedincov. Vzhľadom na extrémny charakter stanovišťa nedosahujú stromy výnimočných rozmerov, stromy blízko fyzického veku sa však vyskytujú na lokalite pravidelne. Na menej extrémnych svahoch pod vrcholom Kopy sú vyvinuté javorovo-bukové horské lesy, kde dominuje buk, javor horský, smrek a jaseň tvoria len malú prímes. Porasty majú prirodzenú štruktúru, v súčasnosti masívne nastupuje fáza obnovy. Porasty sú bez viditeľných znakov po ľudskej činnosti. Bezprostredne však susedia s plochami, ktoré boli v dávnej minulosti intenzívne ovplyvňované (ťažba dreva, pastva), čo odôvodňuje predpokladať aj ovplyvnenie samotnej pralesovej lokality. Celý masív Kraľovianskej kopy je významnou lokalitou horskej flóry s výskytom vzácnych, reliktných a ohrozených taxónov. Relatívna odľahlosť, členitosť a zachovalosť územia vytvára veľmi dobré existenčné podmienky aj pre vzácne a na vyrušovanie citlivé druhy fauny (veľké mäsožravce, sovy, dravé vtáky). Lokalita má veľkú estetickú hodnotu pre svoj divoký charakter. Aj so širším okolím je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0238 Veľká Fatra a ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra. Prales nie je sprístupnený, neďaleko od kóty Kopa prechádza značkovaná turistická trasa.


< Späť na zoznam pralesov