-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Havešová

Orografický celok:Bukovské vrchy
Okres:Snina
Katastrálne územie:Kalná Roztoka, Stakčínska Roztoka
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Havešová
Príslušnosť k VCHÚ:Národný park Poloniny
NATURA 2000:SKUEV 0229 Beskýd
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:146.26 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis lokality

Foto © Juraj Vysoký

Lokalita sa nachádza v pohorí Nastaz vo vejárovitom závere potoka Ublianka na J - JZ svahoch pod hrebeňom v blízkosti kóty Kalidlo (740 m n.m.). Vďaka veľmi členitému reliéfu rozdelenému hlbokými stržami sa tu zachoval veľmi pekný bukový prales. Rozpätie nadmorských výšok v lokalite sa pohybuje od 440 m do 740 m. Okrem buka sa na lokalite ojedinele vyskytujú javor horský, javor mliečny, jaseň štíhly a brest horský. Stanovište je prevažne živné s dostatkom vlhkosti a dreviny tú dosahujú značne rozmery. Buky tu dorastajú do najvyšších výšok doposiaľ zaznamenaných pri tejto drevine v rámci Európy, maximálna nameraná výška buka je 53 m.

Štruktúra pralesa je výrazne výškovo a hrúbkovo diferencovaná. Typické je striedanie všetkých vývojových štádií na veľmi malých plochách. Prakticky rovnomerne po celej ploche pralesa sa vyskytuje veľké množstvo stojaceho a ležiaceho mŕtveho dreva vo všetkých stupňoch rozkladu, ako aj stromov v blízkosti fyzického veku. Dynamika obnovy je veľmi dobrá, v obnove výrazne dominuje buk. Na lokalite sa nevyskytujú žiadne dreviny prípravného lesa (breza, osika, rakyta), čo poukazuje na to, že na lokalite pralesa v posledných (50 – 70) nedošlo k rozpadu na väčšej ploche. K obnove dochádza na malých plochách (do 0,2 ha) po odumretí jednotlivých alebo skupinky niekoľkých stromov hlavnej vrstvy.

Priamo v lokalite nie sú viditeľné znaky po ľudskej činnosti. Stopy po ovplyvnení človekom možno nájsť len na okrajoch lokality, kde najmä na východnom okraji bola dynamika vývoja pralesa ovplyvnená pásovými rubmi hneď vedľa lokality.  Celá lokalita pralesa je chránená v rámci NPR Havešová a platí v nej 5. stupeň ochrany. Lokalita pralesa nie je prístupná po žiadnom značenom turistickom chodníku. Cez lokalitu prechádza lesnícky chodník, ktorý však nie je v posledných rokoch udržiavaný. Prales Havešová je súčasťou série lokalít karpatských bukových pralesov na Ukrajine a Slovensku, ktoré boli v roku 2007 zaradené do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.


< Späť na zoznam pralesov