-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kozinec

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Tvrdošín
Katastrálne územie:Zuberec
Ochrana:3. stupeň ochrany - TANAP
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 - Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 - Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 - Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:8.66 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

kozinec-1180
kozinec-1180
kozinec-1220
kozinec-1221
kozinec-1222

Lokalita sa nachádza v Západných Tatrách nv okolí kóty Kozinec (1462 m n.m.). Zachoval sa tu malý pralesový zvyšok prírodných smrekových lesov s prímesou jarabiny vtáčej. Ide o veľmi diferencovaný les, väčšina plochy je v súčasnosti v štádiu rozpadu. Prirodzená obnova je  však veľmi dobrá, uplatňuje sa v nej smrek a jarabina vtáčia. Časť lokality mohla byť v minulosti ovplyvnená pasením vzhľadom na blízkosť bývalých pasienkov a košarísk.  S novších stôp po ľudskej činnosti boli na lokalite identifikované našli stopy po spílení približne 20 suchárov (tzv. „manažment spiľovania suchárov", pri ktorom sa spiľujú sucháre, prípadne "chrobačiare" a ponechávajú na mieste, haluzina sa uhadzuje na kopy, chrobačiare sa odkôrňujú).  Aj keď ide o malý zásah do lesných ekosystémov, tento manažment považujeme na lokalitách pralesov a ich zvyškov za nevhodný.

Cez lokalitu prechádza žlto značený turistický chodník do sedla Pálenica.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov