-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Hrončecký grúň

Orografický celok:Poľana
Okres:Brezno
Katastrálne územie:Valaská
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Hrončecký grúň
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Poľana
NATURA 2000:SKUEV0319 Poľana
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy

Výmera:11.75 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

hronececky_grun (1)
hronececky_grun (1)
hronececky_grun (10)
hronececky_grun (11)
hronececky_grun (12)
hronececky_grun (13)
hronececky_grun (14)
hronececky_grun (15)
hronececky_grun (16)
hronececky_grun (17)
hronececky_grun (18)
hronececky_grun (19)
hronececky_grun (2)
hronececky_grun (20)
hronececky_grun (21)
hronececky_grun (22)
hronececky_grun (23)
hronececky_grun (24)
hronececky_grun (25)
hronececky_grun (26)
hronececky_grun (27)
hronececky_grun (28)
hronececky_grun (29)
hronececky_grun (3)
hronececky_grun (30)
hronececky_grun (31)
hronececky_grun (32)
hronececky_grun (33)
hronececky_grun (34)
hronececky_grun (4)
hronececky_grun (5)
hronececky_grun (6)
hronececky_grun (7)
hronececky_grun (8)
hronececky_grun (9)

Východne od hlavného hrebeňa pohoria Poľana sa nachádza zachovalý a hodnotný prales. Rozprestiera sa v nadmorskej výške 750 – 1100 m. n. m. Územie je chránené od roku 1964. V drevinovom zložení sa vyskytujú všetky dreviny karpatského zmiešaného lesa v 5. a 6. lesnom vegetačnom stupni. Dominuje buk lesný, ďalej sú zastúpené jaseň štíhly, jedľa biela, javor horský, brest horský, smrek obyčajný. Značné výškové a hrúbkové rozmery dosahuje najmä jedľa biela. Viacero jedincov jedle dosahuje obvod vo výške 1,3m viac ako 400 cm. Podľa dostupných údajov na ploche pralesa dosahujú stromy jedny z najvyšších výšok nielen v rámci Slovenska ale aj celej strednej Európy, napr.  jedľa 49,5m, smrek 53m, buk 47m, javor horský 45m a jaseň štíhly 49m. Vegetácia celého územia zodpovedá vyskytujúcim sa lesným typom, pestré je zastúpenie živočíchov, vo vyššej denzite boli zaznamenané typické druhy prírodného lesa – dutinové hniezdiče. Pomerne vážnym problémom tohto územia je rozsiahle poškodzovanie prirodzeného zmladenia jeleňom, čo vedie k výraznej stagnácií odrastania obnovy  niektorých drevín (najmä jedľa, jaseň a javor). V pralese je v súčasnosti značné množstvo mŕtveho dreva, hlavne vyvrátených jaseňov štíhlych z roku 1996, pralesovité časti sa dlhodobo vyvíjajú bez vplyvu človeka. Význam tohto územia zvyšuje fakt, že lokality v obdobných podmienkach sú v súčasnosti značne pozmenené človekom.  Lesy s charakterom pralesa boli vymapované na výmere takmer 12 ha a sú súčasťou  NPR Hrončecký grúň a súčasne CHKO Biosférickej rezervácie Poľana a územia európskeho významu SKUEV 0319 Poľana.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov