-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Domková

Orografický celok:Volovské vrchy
Okres:Spišská Nová Ves
Katastrálne územie:Olcava
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:SKUEV0287 Galmus
Typy biotopov:

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Výmera:9.63 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

domkova (1)
domkova (1)
domkova (2)
domkova (3)
domkova (4)
domkova (5)
domkova (6)
domkova (7)
domkova (8)
domkova (9)

Zachovalé porasty vápencových bučín v mozaike so sutinovými lesmi a reliktnými borinami na severne exponovaných svahoch v závere doliny Domková v pohorí Galmus v nadmorskej výške 600-800 m n.m.. Charakteristický je ostro rezaný reliéf roklín, strmých skalnatých svahov a vystupujúcich vápencových brál. Napriek blízkosti husto osídlenej Hornádskej kotliny sa tu dodnes zachovali vynikajúce ukážky lesov s pralesovitou štruktúrou. Porasty pravdepodobne vznikli spontánnou obnovou po  miliarení v dávnej minulosti. V drevinovom zložení prevláda buk s jedľou, hojný je smrek. Na skalnatých hrebienkoch sa výraznejšie uplatňuje borovica so smrekovcom, v úžľabinách cenné listnáče – javory a lipy. Územie je floristicky bohaté, s typickou vápnomilnou vegetáciou a charakteristickou vegetačnou inverziou. V celkovom hodnotení ide o ovplyvnený prales len minimálne poznačený túlavou ťažbou v posledných desaťročiach, ale stopy po milieroch svedčia o pomerne významnom narušení v dávnej minulosti. Súčasťou pralesa je cca 2 ha  nespracovaný polom zo začiatku 90-tych rokov Lokalita  je súčasťou  územia európskeho významu SKUEV 0287 Galmus, avšak jeho ochrana nie je dostatočná.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov