-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Poľovnícky les

Orografický celok:Borská nížina
Okres:Malacky
Katastrálne územie:Nivky (vojenský obvod Záhorie)
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Záhorie
NATURA 2000:SKUEV0163 Rudava
Typy biotopov:

Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy

Výmera:12.6 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Azda najzachovalejším prírodným priestorom v centrálnej oblasti Borskej nížiny je alúvium riečky Rudavy. Práve tu v rámci Vojenského obvodu Záhorie na LC Riadok  cca 5,5 km  východne od obce Veľké Leváre a v blízkosti Rudavy rastú výnimočne zachovalé nížinné lesy. Reprezentujú ich dva typy biotopov - jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy, rastúce  na aluviálnej nive, a dubovo-hrabové lesy panónske pokrývajúce mierne vyvýšené riečne terasy a ich svahy. V porastoch ovplyvňovaných vodou dominuje jelša lepkavá s prímesou jaseňa štíhleho, topoľa bieleho, bresta väzového, charakter porastov mimo dosahu vody určuje dub letný, hrab, lipa malolistá a javor horský a výrazne vyvinutá krovitá etáž, v ktorej dominuje lieska. Porasty majú zachovalú štruktúru, nájdeme tu stromy blízko fyzického veku, ktoré dosahujú mimoriadne rozmery,  napr. jelša s obvodom kmeňa 250 cm, dub letný 550 cm, topoľ biely 500 cm, jaseň štíhly 400 cm či brest väzový s obvodom kmeňa 300 cm. Na lokalite sa vyskytuje dostatok odumretého dreva v rôznom stupni rozkladu. Rieka Rudava tu predstavuje ukážku prirodzeného toku bez zásahov do vodného režimu či pokusov o reguláciu rieky meandrujúcej v pomerne hlboko zarezanom údolí. Miestami (predovšetkým v biotope dubovo-hrabových lesov) sú badateľné staré pne po zrúbaní hrubých stromov. Južne od lokality sa nachádza vodný zdroj Teplica, ktorý je evidovaný ako neperspektívny. Ojedinelosť, zachovalosť a rôznorodosť biotopov vytvára podmienky na výskyt viacerých vzácnych druhov fauny, viazaných na staré hrubé stromy a rozkladajúce sa drevo. Lokalita je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0163 Rudava.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov