-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Zámok

Orografický celok:Malé Karpaty
Okres:Malacky
Katastrálne územie:Kuchyňa, Rohožník
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Záhorie
NATURA 2000:SKUEV0267 Biele hory
Typy biotopov:

Ls3.5 Sucho a kyslomilné dubové lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy

Výmera:40.57 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

zamok (1)
zamok (1)
zamok (2)
zamok (3)
zamok (4)
zamok (5)
zamok (6)
zamok (7)
zamok (8)
zamok (9)

Biotop európskeho významu suchomilné a kyslomilné dubové lesy je v rámci Slovenska pomerne zriedkavý, vyskytujúci sa maloplošne. Ťažiskom jeho rozšírenia sú aj Malé Karpaty. Lokalita o výmere takmer 41 ha pozostávajúca zo 4 oddelených častí sa nachádza v okolí kóty Zámok (559 m n.m.), na západnom okraji centrálnej časti Malých Karpát v časti Pezinské Karpaty medzi obcami Pernek a Kuchyňa. Nachádzame tu pôvodné lesné porasty vytvorené na extrémnych reliéfových tvaroch (strmé svahy, skalné hrebene) a na podloží minerálne chudobných silikátových hornín v prevažne južných expozíciách. Charakter porastov určuje dub zimný, zriedkavý sprievod mu robia buk, hrab, breza bradavičnatá či borovica lesná. Z dôvodu extrémnosti stanovišťa sú porasty výrazne rozvoľnené, miestami s menšími nelesnými enklávami. Na neprístupných strmých svahoch majú porasty pralesovitý charakter a viditeľné znaky po ľudskej činnosti boli zaznamenané len výnimočne (stopy po dávnej ťažbe na okrajoch segmentov), čím lokalita spĺňa kritériá pre kategóriu ovplyvnený prales. Lokalita je cenná aj z dôvodu, že podobné lokality boli často poznačené vnášaním stanovištne nepôvodných druhov, akými sú borovica čierna, borovica lesná a smrekovec. Prales nie je osobitne chránený, je však súčasťou územia európskeho významu SKUEV0267 Biele hory a CHKO Malé Karpaty.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov