-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Balov grúň

Orografický celok:Štiavnické vrchy
Okres:Banská Štiavnica / Zvolen
Katastrálne územie:Močiar / Hronská Breznica
Ochrana:2. stupeň ochrany - CHKO Štiavnické vrchy
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Štiavnické vrchy
NATURA 2000:SKUEV0265 - Suť
Typy biotopov:

Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy
Ls5.1 - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
prirodzené nelesné typy biotopov

Výmera:20.31 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Územie sa nachádza v dlhej doline Bystrého potoka na severe Štiavnických vrchov. Sú to v podstate 2 pralesové zvyšky v jednom svahu, vzdialené od seba približne 1km. Medzi nimi, je ešte niekoľko plôšok s pralesovitou štruktúrou, ktoré veľkosťou nepresahujú 5 ha. Pralesové zvyšky sú svahy východne a južne orientované v rozmedzí nadmorských výšok 400 až 600m. Územia sú podobné rezervácii Boky nachádzajúcej sa v blízkosti, tieto lokality sú však mimo frekventovaných ciest. V území sa okrem lesných typov biotopov dubovo-hrabových lesov a teplomilných dubín nachádzajú aj prirodzené nelesné travinno-bylinné porasty s viacerými vzácnymi a ohrozenými druhmi flóry, ktoré prenikajú aj do okolitých lesov. Pestrá a bohatá je aj diverzita húb na mŕtvom dreve, ako aj hustota vtáčich druhov viazaných na les.

Lokality sú prístupné s údolnej cesty - Bystrý potok - prítok Jasenice. Územím prechádza aj vrstevnicový lesnícky chodník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov