-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Žerucha

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Štrbské pleso
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Tichá dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 - Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 - Smrekové lesy čučoriedkové
Kr10 - Kosodrevina

Výmera:12.53 ha
Vlastníctvo:spoločenstevné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Dve menšie plochy tvoria tento pralesový zvyšok v rezervácii Tichá dolina nad osadou Podbanské. Pralesový zvyšok je prevažne na južne orientovanom svahu v nadmorskej výške v rozmedzí 1400 až 1550 m.

Lesy sú tvorené čučoriedkovými smrečinami (Ls9.1), kde dominuje smrek obyčajný. Niektoré časti, ktoré sú ovplyvnené viacerými narušeniami od roku 2004 majú už mozaikovitú štruktúru, ktorá je niekde tvorená jarabinou vtáčou, niekde smrekom obyčajným a niektoré časti sú ešte bez nastupujúcej generácie lesov. Podstatná časť lesov je však bez výraznejšieho narušenia prírodnými vplyvmi. Z ostatných drevín bolo v týchto plochách zaznamenaných len niekoľko málo jedincov smrekovca opadavého a jeden jedinec limby a v niektorých častiach je pod zárastom smreka hustý porast kosodreviny, ktorá sem zlieza z vyššie položených častí. V lokalite sú zastúpené všetky charakteristické prvky pralesov ako sú stromy blízko fyzického veku, hrubé stromy, mŕtve drevo a ďalšie. Vo vymedzených lokalitách nie sú viditeľné známky ľudských aktivít, časti s takýmito znakmi sa nachádzajú v bezprostrednom okolí.

Lokalita nie je prístupná značeným turistickým chodníkom, okrajom lokality však prechádzajú viaceré upravované lesnícke chodníky.

Kvalita fotodokumentácie je nižšia, nakoľko bola zhotovená len fotoaparátom mobilného zariadenia.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov