-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Lanckove skaly

Orografický celok:Kremnické vrchy
Okres:Žiar nad Hronom
Katastrálne územie:Bartošova Lekôtka
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:
Typy biotopov:

Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls5.1 - Bukové a bukovo-jedľové kvetnaté lesy
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy
NB - skaly

Výmera:16.21 ha
Vlastníctvo:cirkevné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Juhozápadne od obce Bartošova lehôtka, oproti Jastrabej skale sa na juhovýchodne orientovanom svahu nachádza pralesový zvyšok. Relatívne na malej ploche ale s výškovým rozpätím 150m (460 m n.m - 610 m n.m.) je tento pralesový zvyšok z hľadiska lesných spoločenstiev veľmi pestrý, prelínajú sa tu až štyri typy biotopov. Najvýraznejšie sú Dubovo-hrabové lesy karpatské (Ls2.1) a Lipovo-javorové sutinové lesy (Ls4). Ostatné dva sa vyskytujú len okrajovo - Bukové a bukovo-jedľové kvetnaté lesy (Ls5.1), alebo len vzácne na najextrémnejších polohách - Teplomilné submediteránne dubové lesy (Ls3.1). Celé územie je výrazne skalnaté. V pralese sa nachádzajú hrubé stromy viacerých druhov, najviac však duba zimného. Tak ako vo viacerých podobných územiach na vyvrelinách Slovenského stredohoria aj tu nájdeme biotopy kde sa dub zimný prelína s jedľou bielou.

Územie nie je prístupné značeným turistickým chodníkom, okrajom však prechádza lesnícky chodník, ktorý vychádza z Bartošovej Lehôtky.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov