-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Čulkov

Orografický celok:Slanské vrchy
Okres:Vranov nad Topľou
Katastrálne územie:Rudľov, Zámutov
Ochrana:5. stupeň ochrany – PR Zámutovské skaly
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:SKCHVU025 Slanské vrchy
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls 4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Sk 2 Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Výmera:11.02 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

culkov-3920
culkov-3920
culkov-3921
culkov-3922
culkov-3926
culkov-3928
culkov-3929
culkov-3930
culkov-3931
culkov-3932
culkov-3933
culkov-3934
culkov-3938
culkov-3939
culkov-3941
culkov-3947
culkov-3954

Lokalita sa nachádza na juhozápadnom svahu hrebeňa Čulkov v Slanských vrchoch  v nadmorskej výške 640 - 760 m. Ide o svetelne a tepelne výrazne exponované stanovištia najmä v blízkosti hrebeňa, v kontraste s okolitými bučinami sa tu uplatňuje vo veľkej miere dub zimný a reliktná teplomilná a suchomilná vegetácia. Na lokalite sa nachádzajú aj veľmi estetické a mohutné andezitové skaly s kolmými stenami a špecifickou vegetáciou. Botanicky významné sú na skalách najmä žlté trsy tarice skalnej, skalnice horskej, slezinníka severného, vudsie skalnej, cesnaku horského, skalnice srstnatej, luskáča lekárskeho a i. Reliktná kvetena je dokladom dávneho vývoja vegetácie a prirodzeného osídľovania obnažených skalných stanovíšť vulkanitov v osobitných podmienkach Slanských vrchov.

Na úpätí skál sa nachádzajú veľmi pekné a zachovalé lipovo – javorové sutinové lesy. Pestré podmienky podložia sa prejavujú aj v pestrosti drevinovej skladby.  Nájdeme tu jaseň štíhly, javor mliečny, javor horský, brest horský, lipu málolistu, hrab. Mimo sutín sa vo väčšej miere uplatňuje buk.  V krovinnej etáži rastie ríbezľa alpínska, ruža ovisnutá, zemolez čierny, egreš obyčajný, zemolez obyčajný, lieska, baza ičerna, baza červená a iné. Celá lokalita pralesa je súčasťou PR Zamutovské skaly a platí v nej 5.stupeň ochrany.  Priamo cez lokalitu neprechádza turistický chodník, ale do blízkosti lokality sa dá dostať modro značeným turistickým chodníkom zo Zámutova.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov