-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Demian

Orografický celok:Štiavnické vrchy
Okres:Zvolen, Žiar nad Hronom
Katastrálne územie:Hronská Breznica, Trnavá hora
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
NATURA 2000:SKUEV 0265 Suť
Typy biotopov:

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské

Výmera:17.09 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

demian_mj (1)

demian_mj (1)

Značne fragmentovaný zvyšok porastov pralesovitého charakteru na severných a východných svahoch kóty Demian. Na severných svahoch v pomerne členitom reliéfe so skalnými útvarmi a sutinami sa zachovali lipovo-javorové sutinové lesy s dominanciou buka a hojnou prímesou javora horského a jaseňa. Ojedinele sa vyskytuje aj jedľa, javor mliečny, brest horský a lipy. Prístupnejšie časti severných svahov boli pred viacerými desaťročiami vyťažené, čím došlo k fragmentácii pôvodných porastov. Na východne orientovaných svahoch dominuje v dubovo-hrabových lesoch dub s prímesou hraba a jaseňa. Pozoruhodné sú viaceré mohutné jedince brečtana popínavého, šplhajúce sa až do korún mohutných dubov a jaseňov.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov