-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Dranec

Orografický celok:Laborecká vrchovina
Okres:Svidník
Katastrálne územie:Nižný Komárnik
Ochrana:5. st. ochrany - PR Dranec, 2. st. ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Východné Karpaty
NATURA 2000:SKUEV 0048 Dukla
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:15.3 ha
Vlastníctvo:súkromné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Juraj Vysoký

dranec_jv12

Lokalita sa nachádza v pohorí Nízke Beskydy, v blízkosti obce Nižný Komárnik prevažne na JZ svahoch kopca Dranec v  nadmorskej výške 460-583  m n.m. Na lokalite sa zachoval zvyšok jedľovo-bukového pralesa s prímesou javora horského, jaseňa štíhleho a ojedinelým výskytom bresta horského, lipy malolistej a hraba obyčajného. Štruktúra pralesa je značne priestorovo aj vertikálne diferencovaná. Na lokalite sa nachádza dostatok stojaceho aj ležiaceho mŕtve dreva vo všetkých stupňoch rozkladu.   V rámci prirodzenej obnovy výrazne dominuje buk, obnova a odrastanie jedle, javora horského a jaseňa štíhleho je do značnej miery obmedzovaná v dôsledku ohryzu zverou. Na lokalite boli namerané tieto obvody kmeňov najhrubších stromov:  buk lesný – 387 cm, brest horský 320 cm, jedľa biela 358 cm.  Lokalita je súčasťou PR Dranec, ktorá bola vyhlásená už v roku 1925. Cez lokalitu nevedie žiadny chodník, časťou južnej hranice lokality však vedie lesná približovacia cesta.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov