-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Vidličky

Orografický celok:Ďumbierske Tatry
Okres:Brezno
Katastrálne územie:Dolná Lehota
Ochrana:5. stupeň ochrany, NPR Skalka
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:9.94 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Zvyšok lesov pralesovitého charakteru sa nachádza juhovýchodne orientovanom svahu, pri sútoku potokov z Kulichovej doliny a Vidličiek. Lokalitou neprechádza turistický chodník, ani lesná cesta, ale  cca 500 m od lokality je ukončený turistický chodník pri pamätníku obetiam lavíny. Pralesový zvyšok o výmere takmer 10 ha je súčasťou NPR Skalka, národného parku Nízke Tatry a súčasne aj územia európskeho významu SKUEV 0302 Ďumbierske Tatry. Ojedinele sa tu vyskytujú stopy po ťažbe  dreva (staršie ako 50 rokov). Hrubé odumreté drevo (stojacie, aj ležiace) sa vyskytuje v primeranom zastúpení. Vegetácia územia je typická pre biotop bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov. V stromovej etáži dominuje buk lesný, ďalej jedľa biela, smrek obyčajný, v menšej miere aj jaseň štíhly, javor horský, brest horský, či jarabina vtáčia. Na ploche sa vyskytujú hrubé stromy (jedľa biela, buk lesný), zaznamenané sú obvody kmeňov vo výške 130 cm pri jedli bielej až 410 cm a pri buku lesnom a javore horskom cca 350 cm.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov