-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Suchá dolina

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Liptovský Trnovec
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Suchá dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 - Tatry
Typy biotopov:

Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy

Výmera:7.06 ha
Vlastníctvo:neidentifikovaný v obecnom užívaní

Popis pralesového zvyšku

V Suchej doline bola prevažná väčšina lesov v minulosti silne ovplyvnená pastvou a selektívnou ťažbou pomerne vysokej intenzity. Napriek tomu sa tu zachovali zmiešané lesy s prirodzenou druhovou skladbou (vysoké zastúpenie listnáčou a jedle, výskyt tisa). Vo väčšine porastov chýbajú stromy blízke fyzického veku a hrubé mŕtve drevo vo vyššom štádiu rozkladu. Tieto kritéria boli dostatočne splnené len v zmapovanom segmente pralesa, aj tu však prebiehala pastva a selektívna ťažba dreva nízkej intenzity. Prales je potrebné hodnotiť aj v kontexte rozsiahlych komplexov starých prirodzených lesov na celej ploche rezervácie (vyše 1560 ha).


< Späť na zoznam pralesových zvyškov