-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Stráže

Orografický celok:Javorie
Okres:Zvolen
Katastrálne územie:Zvolen
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:-
Typy biotopov:

Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské
Ls3.1 - Teplomilné submediteránne lesy dubové

Výmera:7.04 ha
Vlastníctvo:obecné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marian Jasik

Zachované listnaté lesy na strmých svahoch s dominantným dubom zimným a dubom cerovým, s pestrou škálou primiešaných listnatých stromov (hrab obyčajný, javor mliečny, javor poľný, lipa malolistá a čerešňa vtáčia). Typické je vysoké zastúpenie stromov blízko fyzického veku, vysoká zásoba a pestrá škála odumretého dreva. Pralesný zvyšok je významným útočiskom saproxylickej fauny a mykoflóry, na lokalite bol zaznamenaný výskyt viacerých vzácnych a európsky významných druhov hmyzu (Parnasius mnemosyne, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Cucujus cinnaberinus, Limoniscus violaceus a ďalšie). Prales je lokálne ovplyvnený náhodnou ťažbou najmä v hrebeňových častiach. Nedá sa tiež vylúčiť negatívny vplyv svahových úprav v jeho východnej časti v súvislosti s výstavbou cesty.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov